There currently aren't any upcoming shows. Check back soon!

Datum
Kroech Konsert mei Piter Wilkens
Nijland, FR, Nederland
Eetcafe "De Herberch Fan Nylan" 1 Ingenawei
Nijland, FR 8771 SN
Nederland
0515 569 263
Note

In kroech konsert yn de smûke Herberch fan Nijlân, om en om mei Piter en fansels ek fêst wat tegearre!
Kom ek gesellich even del, oanfang 20.00 oere.

Datum
Lustrumconcert Legato
Burgum, FR, Nederland
De Ikker 7 Bulthuissingel
Burgum, FR 9251 BS
Nederland
Note

Optreden tijdens het lustrumconcert, solo maar ook met alle muzikanten van Legato!

Datum
Start Fryske TOP 100
Leeuwarden, FR, Nederland
2 Zuiderkruisweg
Leeuwarden, FR 8938 AP
Nederland
058 299 7799
Note

Op in paad troch Fryslân mei Omrop Fryslân! Live op radio en letter ek op TV!

Datum
Live CD opnames Frisicana!
Buitenpost, FR, Nederland
16A Egypte
Buitenpost, FR 9285 WX
Nederland
06 57565871
Note

Opnames Live Album Frisicana - Let op beperkt aantal plaatsen

Datum
Live CD opnames Frisicana!
Buitenpost, FR, Nederland
16A Egypte
Buitenpost, FR 9285 WX
Nederland
06 57565871
Note

Opnames Live Album Frisicana - Let op beperkt aantal plaatsen