Bier en Muzyk

Snein 3 april, as “Sneen” op syn Westereenders spylje ik solo yn it Kafee, It Wapen fan Fryslân yn Oentsjerk, der kinst yn ‘e kunde komme mei ferskate bieren en fansels mei myn Fryske Muzyk. Ik gean los om 17.00 oere! De yntree is fergees!