Húskeamer socht!

Húskeamer socht! Ein dit jier bin ik fan plan om twa húskeamerkonserten te jaan, dit kin ek by dy wêze! Wolst do myn harksankjes yn dyn eigen húskeamer? Mei dyn freonen en bekenden? It got om een optreden fan twa kear ca 35-45 minuten mei nij wurk mar ek mei de bekende ferskes. Myn fergoeding is wot dyn gasten oan “yntree” jouwe. Wolst mear witte as hast ynteresse mail dan nei [email protected]

Update- Ik har al húskeamers fûn! In hiel soad! Tank! de earsten har ik in mail stoerd en der sil ik ek spylje. Ik stean altyd iepen foar in leuk optreden, wist wot, wolst wot, solo as mei de Hiele Hannel? mail nei [email protected]