Marcel Smit & Gerbrich van Dekken – In part fan dy